Fonden Fællesskolen

Visitation

Når en elev ønskes indskrevet i Fonden Fællesskolen, afhænger procedure en af, om eleven bor i Vordingborg Kommune eller en anden kommune

Børn bosiddende i Vordingborg Kommune.

Barnets/den unges sagsbehandler sender følgende dokumenter til PPR:

1. Aktuel PPV.

2. Skoleudtalelser, (relevante).

3. § 50 undersøgelse.

4. Betalingstilsagn fra henvisende skoleforvaltning.

5. Eventuelle psykiatriske udredninger.

Intet materiale bør være ældre end 2 år.

Herefter påbegyndes den egentlige visitation til skoletilbuddet. Vordingborg Kommune udfærdiger en visitationsafgørelse, der sendes til Fonden Fællesskolen, skolekommunen og betalingskommunen (hvis disse ikke begge er Vordingborg). Vordingborg Kommune indgår aftale med den eventuelle betalingskommune vedrørende afregning for skoletilbuddet. Betalinger foregår iht. driftsaftalen mellem Vordingborg Kommune og Fonden Fællesskolen samt det godkendte takstbeløb, dvs. via Vordingborg Kommune, der efterfølgende afregner mellemkommunale betalinger med betalingskommunen.

IMG 20210623 110038

Børn bosiddende i andre kommuner

Hvis et barn, der bor i en anden kommune end Vordingborg, ønskes indskrevet på Fonden Fællesskolen, retter kommunen henvendelse direkte til Fonden Fællesskolen. Relevante dokumenter, der danner grundlag for visitationen, sendes direkte til Fonden Fællesskolen.

Når eleven er indskrevet, faktureres kommunen direkte fra Fonden Fællesskolen.

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed