Målgruppe

Fonden Fællesskolens målgruppe

Skolen tilbyder undervisning og behandling for elever i den undervisningspligtige alder. Vi optager elever fra Vordingborg og omkringliggende kommuner. Mange af vores elever er anbragt uden for hjemmet, men vi optager også hjemmeboende elever.

Skolens målgruppe er børn og unge i den undervisningspligtige alder, som er visiteret til specialundervisning i henhold til:

  • Folkeskolelovens § 20 stk.2 og stk.5, samme lovs § 22 stk. 5
  • Bekendtgørelse nr. 693 af 10. juni 2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
  • Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand – nr. 11056 af 24. november 2015

… og som ud fra en nøje pædagogisk-psykologisk vurdering og begrundelse ikke på tidspunktet for indskrivning kan gives et egnet undervisningstilbud i kommunens øvrige undervisningstilbud.

De fleste af vores elever har en skolegang bag sig, der har været præget af sociale, følelsesmæssige og faglige udfordringer. De er kørt trætte i deres hidtidige skoletilbud, hvilket har resulteret i manglende fremmøde, mange skoleskift og manglende trivsel.

IMG_3813

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed