Om Fonden Fællesskolen

Resultater og dokumentation

Fonden Fællesskolen kan dokumentere gode faglige resultater på baggrund af elevernes faglige udvikling. Eleverne deltager i de nationale tests og evalueres løbende i fh.t. individuelle og fælles mål.

Langt de fleste elever deltager i Folkeskolens Afgangsprøver – nogle i alle obligatoriske prøver og andre i et færre antal afhængigt af elevens forudsætninger. Hvert år kvalificerer de fleste elever sig til en efterfølgende ungdomsuddannelse.

De elever, der ikke består dansk og matematik og/eller ikke er uddannelsesparate efter 9. klasse, tilbydes en 10. klasse på Fællesskolen, hvor de modnes fagligt, personligt og socialt. De fleste af vores elever vælger efterfølgende en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.

Vores elevers karakterer fremgår af statistikker for afviklede prøver på den prøveforberedende og prøveafholdende skole, som vi er tilknyttet, nemlig Kulsbjerg Skole og 10. klasse i Vordingborg. Dokumentation for de afholdte prøver sendes desuden årligt til Vordingborg Kommune.

test scaled 2560x1280 1

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed