Undervisningstilbud

Faglighed

Fonden Fællesskolen leverer undervisning og behandling i et helhedsorienteret og struktureret lærings- og behandlingsmiljø med det mål, at den enkelte elev kan vende tilbage til folkeskolen. Fællesskolen er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningstid, minimumstimetal og reglerne om fuld fagrække. Alle elever har elevplaner, der løbende evalueres og tilpasses efter elevernes individuelle udvikling. Fællesskolen følger Undervisningsministeriets Fælles Mål, og vores undervisning har som mål, at alle elever skal tilbydes afgangsprøver – helst i alle fag, men i hvert fald i forhold til deres forudsætninger.

Fonden Fællesskolens professionsfaglighed omfatter – udover en fagfaglig solid platform – følgende hjørnestene: 

Social læring og low arousal – som alternativer til uhensigtsmæssig adfærd

Elever kopierer og spejler god adfærd, og de lærer i sociale fællesskaber. Derfor bestræber vi os hele tiden at skabe en kultur omkring sig, hvor vi italesætter og viser alternativer til uhensigtsmæssig adfærd. Vi skaber trygge og rare undervisningssituationer med faglige krav, eleverne kan honorere, så de kan opleve fravær af stress.

Recovery – vi tror på, at alle mennesker kan komme til at leve et godt liv

Vi er funderet i teorien om Recovery samt det menneskesyn og anti-stigmatisering af psykisk sygdom, der ligger i denne teori. Vi tror på, at vores elever ved at opbygge kompenserende strategier kan lære at leve godt med deres udfordringer og sætte sig mål for uddannelse og job

IMG_3936
thumbnail_IMG_0038

AART – udvikling af sociale færdigheder, moralsk ræsonneren og vredeskontrol.

ART (Aggression Replacement Training) er en amerikansk, evidensbaseret metode, som i sit udgangspunkt er rettet mod børn og unge med svære adfærdsproblemer. Fonden Fællesskolen arbejder med AART – en udgave af ART, der er tilpasset skandinaviske forhold, og vi har certificerede trænere. Alle elever på skolen tilbydes en ugentlig AART-lektion som en del af den understøttende undervisning, og de fleste elever profiterer af træningen.

Miljøterapeutisk tilgang – vi bruger de muligheder for læring, miljøet giver os.

Vi handler dér, hvor vi er. Hvad enten det er i klasseværelset, på skoleturen eller i svømmehallen. Alle de steder, vi befinder os sammen med eleverne, udspiller der sig små og store begivenheder, som personalet bruger som udgangspunkt for samarbejdet med eleven og det vedvarende udviklingsarbejde, der foregår. Der er hele tiden fokus på, hvordan den sociale adfærd påvirker elevens mulighed for at indgå i læringsfællesskaber og tilegne sig viden.

Tydeligt lederskab, behandlingsmøder og tæt samarbejde med omverdenen

Fonden Fællesskolen står solidt i sin opgaveforståelse og sin praksis. Det giver tydelige, genkendelige – og kærlige – rammer, som eleverne lærer at finde tryghed i. Vores erfaring er, at det forbedrer elevernes mødestabilitet markant, når denne tryghed indfinder sig.

På team- og samarbejdsmøder, deltager alle lærere med løsningsforslag i forhold til de enkelte elevers udfordringer med at tilegne sig viden. Vi arbejder systematisk med en professionel dokumentation af elevens hverdag på skolen.

Vi har skole-hjem-samtaler og forældresamtaler ift. uddannelsesparathedsvurdering. Vi har tæt samarbejde med UU og bygger efter behov bro til ungdomsuddannelserne.

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed