Undervisningstilbud

Undervisningstilbud med behandling

Fonden Fællesskolen leverer undervisning og behandling i et helhedsorienteret og struktureret lærings- og behandlingsmiljø med det mål, at den enkelte elev kan vende tilbage til folkeskolen. Fællesskolen er omfattet af folkeskolelovens bestemmelser om undervisningstid, minimumstimetal og reglerne om fuld fagrække. Alle elever har elevplaner, der løbende evalueres og tilpasses efter elevernes individuelle udvikling.

Individuelle løsninger

I et samarbejde med PPR finder vi løsninger og rammer, der passer til den enkelte elev og hans/hendes faglige, personlige og sociale forudsætninger. På Team- og samarbejdsmøder drøftes strategier for, hvordan skolens personale i den daglige undervisning – sammen med eleven – kan arbejde med dennes udfordringer og skabe udvikling og forandring i forhold til fremtidigt uddannelses- og arbejdsliv.

IMG_3928
thumbnail_image003

Praktik

Skolen arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv og UU-vejleder om at finde praktikpladser til elever fra 8. klassetrin.

Mindre klasser og mulighed for hjemmeundervisning

Undervisningen foregår i små klasser med typisk 4-5 elever i en klasse med en lærer og en pædagog.

For elever, der har svært ved at modtage undervisning sammen med andre elever, kan der i en periode i samarbejde med PPR, iværksættes hjemmeundervisning med henblik på at skabe så god relation til eleven og at få skabt en faglig og personlig tryghed, så eleven kan sluses tilbage til fællesskabet.

Gode faciliteter

Fonden Fællesskolen har interaktive tavler i alle lokaler. Der er pc til rådighed for alle elever. Skolen ligger naturskønt med gode udendørsfaciliteter med blandt andet en multibane, der indbyder til alternative læringsformer og inddragelse af krop, bevægelse og natur. Der er plads til ro og fordybelse væk fra klasselokalet såvel udendørs som i vores stillelokaler.

Stærke værdier

Fællesskolens værdier

Nysgerrighed skaber vækst, og spørgsmål som hvorfor, hvordan, hvilket, hvornår og hvem er udtryk for nysgerrighed og katalysator for læring, og er en af vores vigtigste grundsten i læringsprocesser. Det gælder både i en faglig kontekst, og ikke mindst hos lærere og pædagoger, da vi er nysgerrige på, hvem vore elever er som mennesker og hvad der får dem hver især til at trives og lære nyt. Nysgerrighed er fundamentalt for en optimal personlig, social og faglig udvikling.

Nysgerrighed

For at være tryg, der hvor man er kræves der blandt andet en følelse af at høre til, og at kunne mærke at andre vil én. Dette følger hånd i hånd med at have lyst, vilje og forudsætninger for at ville andre, og er fundamentalt for den gode sociale udvikling samt kan bane vejen for en succesrig overgang til videre uddannelse og arbejdsmarked. Fællesskolen prioriterer tid til nærvær. De mange små nærværende samtaler, der baner vejen for at kunne befinde sig godt i sin klasse og i frikvartererne, er med til at skabe en identitet som skoleelev og kommende borger.

Nærvær

Faglig viden og evnen til at bruge den viden i livet er en grundsten for at træffe gode valg og kunne leve et tilfredsstillende voksenliv. Fællesskolen tror på, at alle kan opnå en faglig vækst og at den vækst er vigtig både i forhold til videre uddannelse og eget selvværd og identitet. Fællesskolen stræber efter, at alle vores elever oplever, at de har kapacitet til at lære hele livet, og at den kapacitet kan åbne de døre, der er vigtige for dem.

Faglighed